• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

DuyurularArazi Tipi Araç Satışı

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 ADET ARACIN SATIŞI YAPILACAKTIR.

 

SATIŞI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİ

S.No

Plakası

Markası

Modeli

Cinsi – Tipi Ticari Adı

Şasi No

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

06 FD 5735

TOYOTA-

Land Cruiser V8 4.5

2013

OTOMOBİL (Arazi Taşıtı) J20A Land Cruiser V8 4.5

JTMHV05J804122698

530.000,00

15.900,00

13.02.2020

14:00

2

06 FD 5741

TOYOTA-

Land Cruiser V8 4.5

2013

OTOMOBİL (Arazi Taşıtı)   J20 Land Cruiser V8 4.5

JTMHV05JX04125151

525.000,00

15.750,00

13.02.2020

14:10

3

06 FD 5743

TOYOTA-

Land Cruiser V8 4.5

2013

OTOMOBİL (Arazi Taşıtı)  J20 Land Cruiser V8 4.5

JTMHV05J004124817

590.000,00

17.700,00

13.02.2020

14:20

 

1-Belediyemizce: 3 adet aracın 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereği Açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

2-Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 50,00.- TL. karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 13. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3-İhale 13/02/2020 tarihinde Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 B Blok 1. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki Encümen Toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 13/02/2020 tarihinde Perşembe günü Encümene verilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4-İsteklilerce teklif verecekleri araç için muhammen bedelin %3'ü oranında 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır ;

a-İsteklinin kanuni ikametgahının olması.

b-İsteklinin tebligat için adres beyan etmesi,

c-Gerçek kişi için adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.

ç-Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belgeyi ve ticaret sicil gazetesini ibraz etmesi,

d-Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.

e-İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı. (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar)

f-Şartnameye göre geçici teminat yatırmış olması.

g-Bu işe ait şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi şarttır.

6-İhale şartname dosyasının satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ihale dosyasına eklenecektir.

7-İstekliler ihale şartnamesine göre KDV hariç teklif vereceklerdir.

8-İhale şartnamesi istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasında verilecektir.

9-İlanda bulunan araçların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.

10-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankara.bel.tr web sayfasından öğrenilebilir. İrtibat için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü 0312 507 25 19

11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.