• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıKadın ve Aile Şube Müdürlüğü

Şenay YILMAZ

Kadın ve Aile Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Emniyet Mh. Hipodrom Cd. 
No:5 Kat:11 Yenimahalle / ANKARA 
Telefon  : (0312) 507 24 24 
Fax : (0312) 507 24 27

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü

MADDE 22 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bir adet şube müdürü, Hanım Lokalleri Şefliği ve Kadın Sığınmaevleri ve Kadın danışma Birimi Şefliği olmak üzere iki adet şeflik ve yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Kadın ve aile şube müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır:

a)   Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak.

b)   Faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

c)   Toplumsal yapımızın temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyip güçlendirmek.

ç) Aile kurumunun temel direği ve garantisi olan kadınlarımızı bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bakımdan destekleyip güçlendirmek.

d)     Aile içi şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmalar yapmak.

e)   Toplumsal ve demokratik değerlerin benimsetilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında ve eğitim güçlüklerinin aşılmasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

f)    Kadın ve ailenin rehabilitasyonu konularında, aileyi ve kadını bilinçlendirici programlar hazırlamak ve uygulamak.

g)   Bireyler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasında, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadelede, insani birikimin paylaşılmasında, gelir dağılımının iyileştirilmesinde aileye destek olmak.

ğ) Kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak, gerekli sosyal destek sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak, kadını ekonomik açıdan güçlendirici çalışmalar yapmak.

h) Kadın sağlığı ve anne çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

ı)  Kentte, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak; yerel, ulusal ve uluslar arası yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

a)   Kadınların örgün ve yaygın eğitimin tüm aşamalarına katılımını özendirici çalışmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek.

b)   Kanunları ve idari düzenlemeleri, görev alanı çerçevesinde, izleyerek kadınların eşit hak ve fırsatlara ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.

c)   Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak; gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılmak.

d)   Şube Müdürlüğüne bağlı hanım lokalleri ve kadın sığınmaevlerinin iş ve işlemlerini yürütmek.

e)   Daire Başkanı tarafından verilecek görevleri yürütmek. 

Hanım Lokalleri Şefliği

MADDE 23– ( 1 ) Kadın ve aile şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan hanım lokalleri şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Hanım lokalleri şefliğinin çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek.

b)   Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek.

c)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak.

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip, ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

d)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

e)   Şube Müdürlüğünün bütçesini oluşturarak, ilgili birime ulaştırmak.

f)    Şube Müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

g)   Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

ğ) Şube Müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak

h)   Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

ı)  Hanım lokallerinin iş ve işlemlerini yürütmek.

i)    Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Kadın Sığınmaevleri ve Kadın Danışma Birimi Şefliği

MADDE 24 – ( 1 ) Kadın ve aile şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan kadın sığınmaevleri ve kadın danışma birimi şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli personel, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Kadın sığınmaevleri ve kadın danışma birimi şefliği görev, yetki ve sorumlulukları Kadın Danışma Birimi ve Kadın Sığınmaevleri İç Hizmet Yönergesi ile belirlenir.

( 3 ) Kadın sığınmaevleri ve kadın danışma birimi şefliği görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek.

b)   Şiddetle mücadele mekanizmalarını yürütmek.

c)   Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için projeler üretmek.

ç)  Yerel Eşitlik Eylem Planını yürütmek.

d)   Ankara’nın kırsal ilçelerinde Kadın Danışma Birimleri açmak.

e)   İnsan ticareti ile mücadele etmek için barınma evleri açmak.

f)    Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak.

g)   Kadına yönelik şiddetle mücadele için kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

ğ) Kadınların yararına gelir getirici kermesler düzenlemek.

h)   Sığınmaevinde kalan kadınlara ve beraberindeki çocuklara aylık nakdi yardım yapmak.

i)    Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak.