• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıNumarataj Şube Müdürlüğü

Metin YILDIRIM

Numarataj Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres : Hipodrom Caddesi No:5
A Blok Zemin Kat
Yenimahalle/Ankara
Telefon 

(0312) 507 30 40 - 507 30 41

Fax : (0312) 507 30 43 
E-Posta
 
:
 
numarataj(at)ankara.bel.tr
 
2019 Numarataj Ücretleri

numarataj.jpg

Haberler

MADDE 11- (1)Şube Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre hazırlanan, 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak büyükşehir belediye meclisinin yetki ve sorumluluğunda bulunan Ankara İli sınırları içerisindeki cadde, sokak, meydan ve bulvar isimlerinin verilmesi veya değiştirilmesi işlemlerini Ankara Valiliği onayı ile gerçekleştirmek.Yapılan bu değişikliklerin numarataj şube müdürlüğü tarafından ulusal adres veri tabanında güncellenmesi, sahada (zeminde) direk tabela ve kapı numarası montajlarını yapmak,
b) Oluşturulacak yeni mahallelerle ile ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu meclise intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak,

(2) Arşivleme ve veri akış şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Şube müdürlüğünün faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birimler arası koordinasyonu sağlamak,
b) Şube müdürlüğü içi, dış kurum kuruluş ve şahıs yazışmalarını takip etmek ve arşivlemek,
c) Memur,işçi ve sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemleri düzenli olarak yaparak özlük dosyalarını arşivlemek,
ç) İhtiyaçların tespitini yaparak ilgili birimlerce temini konusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
d) Aylık ve yıllık faaliyetleri derleyerek kayda geçirmek, ilgili birimleri bilgilendirmek,
e) Şube müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,
f) Şube müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamak için ihale yapmak, doğrudan temin, pazarlık usulü, açık ihale, satın alma, yolları ile mal alımlarını gerçekleştirmek,
g) Şube müdürlüğüne lazım olan sarf malzemelerinin ihtiyacının karşılanması ve kullanılan demirbaş malzemelerinin muhafazasını sağlamak, ömrü biten demirbaş malzemelerinin hurda düşümünü gerçekleştirmek,
ğ) Şube müdürlüğümüze ait numarataj gelirlerini kayıt altına almak,

(3) Harita şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Numarataj çalışmaları için gerekli olan ilçelere ve mahallelere göre haritalar hazırlamak.
b) Ulusal adres veri tabanına işlenmiş cadde, sokak ve bulvarları haritalara işleyerek güncel tutulmasını sağlamak.
c) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli toplantılara katılmak veya düzenlemek.
ç) Gerek duyulduğunda haritaları ihtiyaca göre üretmek.
d)Numarataj verilerini veri tabanında güncel tutmak.
e) Maks mekansal adres kayıt sistemi projesi doğrultusunda veri modeline uygun veri üretmek.
f) Üretilen veriler arasındaki coğrafi ilişkiyi sağlayarak veri tabanına işlemek.
g) Şube müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.
ğ) Ankara iline ait istatistikî verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
h) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek, bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapmak, tabelalarını yapmak ve alanda uygulamak.
ı) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimlerine göre tabelaların üretimini yapmak, yaptırmak ve alanda uygulamak.
i)Meydan, bulvar, cadde ve sokaklardaki direk ve tabelaların; tamir, bakım ve onarımını yapmak. bozulan ve eskiyen direk ve tabelaların yenisi ile değişimi ve boyanması v.b.
J) Belediye Meclis Kararı ile yapılan isimlendirme ve değişikliklerin zeminde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak.
k) Alanda uygulanan numarataj çalışmasının, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralarının ulusal adres veri tabanına işlenmesini sağlamak.

(4) Numarataj şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek, bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapmak, tabelalarını yapmak ve alanda uygulamak.

b) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimlerine göre tabelaların üretimini yapmak, yaptırmak ve alanda uygulamak.
c) Meydan, bulvar, cadde ve sokaklardaki direk ve tabelaların; tamir, bakım ve onarımını yapmak. bozulan ve eskiyen direk ve tabelaların yenisi ile değişimi, boyanması v.b.
ç) Belediye meclis kararı ile yapılan isimlendirme ve değişikliklerin zeminde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak.
d) Alanda uygulanan numarataj çalışmasının, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralarının adres kayıt sisteminde ulusal adres veri tabanına işlenmesini sağlamak.
e) Kurumların ve şahısların adres kayıt sisteminde ulusal adres veri tabanında adresle ilgili başvurularını, arşiv ve banko sistemi kayıtlarından tetkiklerini yapmak. arşiv ve banko kayıtlarında bulunmayan taleplerin zeminde keşif memurunca tetkiki ile cevaplandırmak.
f) Yeni yapılacak olan binalara projelerine göre numaralarını tespit ederek ulusal adres veri tabanına işlenmesini sağlamak.
g) Ulusal adres veri tabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak.
ğ) Günlük verilen numarataj yazılarına ilişkin kapı numarası levhalarını hazırlamak.