• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıKültür Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

M.Şükrü YEŞİLDAĞ

Kültür Etkinlikleri Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri

Kültür Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

MADDE 25 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Kültür Etkinlikleri Şube Müdürlüğü; bir adet şube müdürü, Kültür ve Sanat Toplulukları Şefliği, Organizasyon Şefliği, İdari İşler Şefliği ve Yayınlar ve Kütüphaneler Şefliği olmak üzere dört adet şeflik ile birlikte yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır:

a)   Millî, manevî, kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek.

b)   Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek kentlilerin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak.

c)   Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak, Telif hakları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek.

ç) Kültür merkezlerinde millî kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek; okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak.

d)   Halk kültürlerinin; halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak.

e)   Belediyemizce kültür alanında çeşitli ülkelerin başkentleriyle yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.

f)    Kültür merkezleri ve sanat galerileri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek.

g)   Vatandaşların belediye kütüphanelerinden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek.

ğ)  Kent orkestrasının idari iş ve işlemlerini yürütmek.

h)   Daire Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmaktır. 

Kültür ve Sanat Toplulukları Şefliği

MADDE 26 – ( 1 ) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan kültür ve sanat toplulukları şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Kültür ve sanat toplulukları şefliğinin çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Şube Müdürlüğünün idari işlerini yürütmek.

b)   Orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek.

c)   Sergi salonlarının, sanat galerilerinin, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarının koordinasyonunu ve işletilmesini sağlamak.

ç)  Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

d)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

e)   Şube Müdürlüğü personellerinin özlük işlemlerini takip etmek.

f)    Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Organizasyon Şefliği

MADDE 27 – ( 1 ) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan organizasyon şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Organizasyon şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Şube Müdürlüğünün idari işlerini yürütmek.

b)   Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri ve festivaller düzenlemek, belgesel filmler sağlamak, yaptırmak veya satın almak, geliştirmek ve kentlilerin bunlardan faydalanmasını temin etmek.

c)   Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

ç)  Şube Müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek.

d)   Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

İdari İşler Şefliği

MADDE 28 – ( 1 ) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan idari işler şefliği; yeteri kadar memur personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) İdari işler şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Belediyenin amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Daire Başkanlığının idari işlerini yürütmek,

b)   Personelin izin rapor, terfi, sicil, caza gibi özlük işlerini takip etmek.

c)   Daire başkanlığının iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

ç)  Daire Başkanlığı ambar ve demirbaş işlerini yaptırmak.

d)   Daire başkanlığına bağlı tüm birimlerinin hazırlamış oldukları bütçelerini birleştirerek daire başkanlığı bütçesini oluşturmak.

e)   Daire Başkanlığının Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını yönelik çalışmalarını şube müdürlükleri ile koordineli olarak yürütmek.

f)    Daire Başkanlığı makamının gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

g)   Daire Başkanlına sekretarya görevi yapmak.

ğ) Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

h)   Daire Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmaktır. 

Yayınlar ve Kütüphaneler Şefliği

MADDE 29 – ( 1 ) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan yayınlar ve kütüphaneler şefliği, yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli personel, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Yayınlar ve kütüphaneler şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Mevcut kütüphanelerin dermelerini çoğaltmak.

b)   Yeni kütüphaneler açmak.

c)   Halkın okuma alışkanlığını geliştirmek için her türlü faaliyeti yapmak.

ç)  Kütüphaneler haftası kutlama programlarına katılmak.

d)   Kitap yayın çalışması yapmak.

e)   Yayın ve kütüphanecilik iş ve işlemlerini çağdaş ölçütler içerisinde yerine getirmek.

f)    Şube Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.