• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kırsal Hizmetler Dairesi BaşkanlığıMezarlıklar Şube Müdürlüğü

Köksal BOZAN

Mezarlıklar Dairesi Başkanı


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Karşıyaka 5. Kapı Ahmet Efendi Camii Yanı /Yenimahalle
Telefon: (0(0312)) 346 40 00
Faks: (0(0312)) 335 21 43

Görev ve Sorumluluklar

a) Meclis kararı ile yürürlüğe konulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri yürütmek.
b) Mezarlık alanlarının ilçelere göre tahsisini yapmak.
c) Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin ilçe ve belde belediyeleri ile diğer ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak.
ç) Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
d) Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat vermek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak,
e) Yasaların öngördüğü işgaliye harcını almak.
f) Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin çalışmalarını yürütmek.
g) Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve
aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak.
ğ) Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil
alanların bakımının yapılmasını sağlamak.
h) Mezarlık sahalarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin
yapılmasını sağlamak.
ı) Yasalar bildirimi zorunlu tutulan (ihbarı mecburi) hastalıklardan ölenlerin durumları defin işlemleri yapılırken İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek ve ilgili mercilerle işbirliği yapmak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenaze definleri sırasında gerekli ilaçlama, kireçleme, kefenleme, tabutlama işlemleri v.b. önlemlerin; defin ruhsatı veren kurumca alınmasını sağlamak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenazelerinin nakledilmesine mani olmak.
i) Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış toplantılara katılmak, iç ve dış kuruluşlarla
koordinasyon kurmak, gerektiğinde İl Çevre Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantılarına katılmak.
j) Mal ve hizmet alımlarında hak edişlerin ve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılması sağlamak.

Bilgi işlem şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şube müdürlüğünün gelen giden evrak kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.
b) Personel özlük dosyalarını düzenlemek, izin ve rapor işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak ve yaptırmak.
c) Resmi yazışma kuralları doğrultusunda yazışmaları zamanında yapmak veya yaptırmak.
ç) Personel geliş- gidişinin kontrolünü sağlamak.
d) Tüm işçi ve memur personelin emeklilik iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
e) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirilmesini sağlamak.
f) Çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek.
g) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yıl sonunda kapatmak, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açmak ve tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korumasını sağlar.
ğ) Şube Müdürlüğü personellerinin her türlü özlük işlerini takip etmek ve ettirmek.
h) 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek, mezarlıkların mevcut durumunun sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
ı) 24/05/1948 tarih ve 5209 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Görevleri hakkında kanun ve 2013/5703 Sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda Yerel Düzey Operasyon Planı hazırlamak; Olası afet durumlarında hazırlanan plan doğrultusunda Destek Çözüm Ortakları olan kurumlarla koordineli çalışmak.
i) Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan  mezarlıklardaki ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına girişi yapılarak, vatandaşa mezar yeri bulma hususunda çıktı alabilme seçeneğiyle yardımcı olmak.
j) Belediye Bilgi Sistemine ölüm kayıtlarını girerek, ölen kişinin bilgilerini bilgisayar ortamında tutmak ve tutturmak.
k) Belediye Bilgi Sistemiyle kayıt edilen ölüm evraklarının taranarak bilgisayar ortamında arşivleyerek saklamak ve saklattırmak.
l) Gerekli olduğunda Belediye Bilgi Sistemi ve Mezarlık Bilgi Sistemlerinden istatistikî bilgiler almak.
m) Birim hizmetleri ile ilgili yıllık ön bütçe hazırlamak ve muhasebe işlerini yürütmek.
n) Şube Müdürlüğüne bağlı merkez ve diğer amirliklerin kullanımında olan yerlerin su, yakacak, elektrik, telefon, internet, kira, bakım onarım ve diğer idari işlemlerin, giderlerin tahakkukunu düzenlemek ve diğer işlemeleri yapmak veya yaptırmak.
o) Demirbaş kayıtlarını tutmak, zimmetleşme işlemlerini yapmak, kullanılamayacak demirbaş kayıtlarını tespit ederek hurdayı çıkarma işlemlerini yürütmek.
ö) Avans hazırlamak ve harcamalardan sonra kontrollerini usulü dairesinde yaparak kapatmak.
p) Demirbaş ihtiyaç listelerini hazırlamak ve alım listelerini takip ederek gerçekleştirme yapılmasını takip etmek.

Cenaze ve defin işleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Meclis kararı ile yürürlüğe konulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri yürütmek.
b) Mezarlık alanlarının ilçelere göre tahsisini yapmak.
c) Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin ilçe ve belde belediyeleri ile diğer ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak.
ç) Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
d) Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat vermek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak.
e) Yasaların öngördüğü işgaliye harcını almak ve ilgili hesabına aktarmak.
f) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan ihbarı mecburi hastalıklardan ölenlerin durumlarını defin işlemleri yapılırken İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek ve ilgili mercilerle işbirliği yapmak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenaze definleri sırasında gerekli ilaçlama, kireçleme, kefenleme, tabutlama işlemleri v.b. önlemlerin; defin ruhsatı veren kurumca alınmasını sağlamak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenazelerinin nakledilmesine mani olmak. Hıfzıssıhha kararlarına uygun olarak yapmak veya yaptırmak.
g) Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b talimatlar doğrultusunda cenaze iş ve işlemleri sürecini yürütmek.
ğ) Boş satılan mezarlarla ilgili belgeyi tam olarak doldurup, ücret tahsillerini sağlamak.
h) Daha önceden boş mezar satın alanların cenazesi olursa, mezar kazım emrini ada, parsel ve mezar numarasına göre, defin vaktini mezarlıktaki görevliye bildirilmesini sağlamak.
ı) Mezar yaptıracak olanların ruhsat ücreti tahsilini yaptırmak.
i) Boş ya da dolu olarak satılan mezarların kaydını yaptırmak.
j) Arşivde bulunan ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak,
k) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
l) Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat işlemlerini yürütmek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak.
m) Kayıt ve belgelerin dosyalamasını yapmak ve arşivleyerek korunmasını sağlamak.
n) Gerektiğinde Başkanlık onaylı mezarlıkların, mezar yeri kullanma belgelerinin tanzim edilmesini sağlamak.
o) Mezarlık işlemleri sürecine ilişkin verilerin korunması, kayıt altına alınması, kullanılmasına ilişkin işlemleri yürütmek veya yürüttürmek.
ö) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun, sürece ilişkin işlemleri Hıfzıssıhha kurallarının gerektiği şekilde yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak.

Mezarlıklar alt yapı ve koordinasyon şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi, mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin çalışmaları yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.
b) Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak.
c) Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil alanların bakımının yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak.
ç) Mezarlık sahalarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak.
d) Proje çalışmalarına katkı sağlama çalışmalarını yürütmek.
e) Yeni bağlanan ve bağlanacak mezarlıklarda koordinasyon sağlamak.
f) İdare amirlikleri arasında bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak.
g) Defin alanlarını hazırlamak ve hazırlatmak.
ğ) Şube Müdürlüğü ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını yapmak veya yaptırmak.
h) Mezarlık alanlarının ilçelere göre tahsisini yapmak.
ı)  Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak.
i) Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulması çalışmalarını yürütmek.
j) Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarım yapılması gerekenleri tespit etmek ve yapılması için amirine teklifte bulunmak.
k) Mezarlık sahalarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin yapılması için önerilerde bulunmak, yapılmasını sağlamak.

Alo cenaze hizmetleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ölüm raporunun tanzimi, cenazelerin şehir içi ve şehirlerarası mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin ilçe ve belde belediyeleri ile diğer ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak.
b) Cenaze yakınlarına dini hizmetler vermek.
c) 13.03.2015 tarih 607 nolu Meclis Kararı gereğince Cenazelerin Ankara sınırları içinden alınıp Ankara sınırları içindeki hava alanına Türk Hava Yolları Kargo Başkanlığına teslimine kadar olan hizmetleri, Belediyemiz adına yürütmek ve yürüttürmek.
ç) Hizmet alımı personellerinin kontrol ve koordinasyonunu sağlamak.