• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıProjeler Şube Müdürlüğü

Emre KESKİN

Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Emniyet Mh. Hipodrom Cd. 
No:5 Kat:11 Yenimahalle / ANKARA 
Telefon  : (0312)  
Fax : (0312) 

Projeler Şube Müdürlüğü

MADDE 33 – ( 1 ) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Projeler Şube Müdürlüğü; şube müdürü ile proje yönetim şefliği, kaynak oluşturma şefliği olmak üzere iki şeflik ve yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Projeler şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Konferans, seminer, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek veya edilmesini sağlamak.

b)   Fonların kurumsal kullanımı için gerekli desteği sağlamak, teklif olunacak her bir projenin stratejik plan, amaç, hedef ve politikaları ile uyum halinde hazırlatılmasını sağlamak.

c)   Belediyemizin kurumsal kapasitesinin gelişimini sağlayacak teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki uluslararası hibe ve fon kaynaklı projeleri belediyemiz adına hazırlamak, hazırlatmak ve eşgüdümlü olarak yürütülmesini sağlamak gerektiğinde sonlandırmak.

ç) Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından uluslar arası fon kaynaklarına sunulmak üzere hazırlanan projelerin verimliliğini artırmak amacı ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

d)   Proje geliştirme alanında değer zincirini tespit etmek. Daire Başkanlığının işbirliği içinde olması gereken kurum, kuruluş üniversite, STK ve destek kuruluşları ile iletişim ve işbirliğini sağlamak.

e)   Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için mesleki ve teknik içerikli mesleki eğitim projeleri yapmak ve yürütmek,

f)    Projeler kapsamında verilecek kurslar açılmasına yönelik ilgili kuruluşlardan ve Belediye yönetiminden gerekli onayları almak, kursları planlamak ve program içeriklerini belirlemek.

g)   Proje ye uygun öğretici niteliklerini tanımlama, uygun öğrenciyi seçmek için gerekli onayları almak.

ğ) Öğreticilerin çalışma, ilke ve yöntemleri hakkında gerekli bilgileri vermek ve eksiklerini tamamlamak, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak.

h)   Kursiyer kayıt duyurularını yapmak, kayıtları almak, eğitim uygulamalarını ve öğreticileri denetlemek, başarısız öğreticileri daire başkanlığına bildirmek, daire başkanının direktifleri doğrultusunda gereken işlemleri yapmak.

ı) Kurslarla ilgili olarak protokol, sözleşme, rapor, proje, yönetmelik, yönerge genelge, sertifika vb. belgeleri hazırlamak.

i)    Kurs yerlerinin elektrik, su, gaz, telefon, internet, aidat vb. abone işlemlerini yaptırmak,  kira ve periyodik giderleri zamanında ve doğru bir şekilde ödeme evraklarını hazırlayarak, tahakkuka bağlamak.

j)    Kurs yerlerinin bakım onarım, tamirat ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak

k)   Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak.

l)    Şube Müdürlüğü Ankara’nın tüm kalkınma araçlarının geliştirilmesi çalışmalarında gerekli analizlerin yapılması, iş planlarının hazırlanması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, planlaması, yürütülmesini sağlamak.

m)   Daire Başkanı tarafından verilecek görevleri yerine getirmektir. 

Proje Yönetim Şefliği

MADDE 34 – ( 1 ) Projeler şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan proje yönetim şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Hibe ve fon veren kurum ve kuruluşların proje teklif çağrılarına uygun olarak proje yazmak ve teslim etmek.

b)   Belediye adına başvurulan projelerin yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, bu projelere yönelik evrak işlerini yürütmek.

c)   Projeler kapsamında gerekli olan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini tespit ve temin etmek.

ç) Görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, hukuki mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.

d)   Daire işlerinin yürütülmesinde kullanılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi yazılı mevzuatın erişilebili rbiryerde bulundurulmasını ve her personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamaktır. 

Kaynak Oluşturma Şefliği

MADDE 35 – ( 1 ) Projeler şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan kaynak oluşturma şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Uygulanması planlanan projelerle ilgili hibe fonlarının araştırılmasını ve dokümantasyonunu sağlamak.

b)   Hazırlanan projelerin, gerekli evrak dokümantasyonunu takip etmek ve ilgili birimlerden talep etmek.

c)   Proje dosyalarının gerekli düzen içinde ilgili kurumlara teslimini sağlamak.

ç) İdare faaliyetlerinin yürütülmesinde talep edilen alımların tasarruf tedbirlerine uygunluğu yönünde tedbirler almak.

d)   Şube Müdürlüğü envanterinde kayıtlı mal ve kıymetlerin dahili harici ve müşterek sigorta işlemlerini gerçekleştirmek.

e)   İlgili kanunlar çerçevesinde her türlü evrak işlerinin yürütülmesi, arşivlenmesi, bağlı personelin özlük ve sağlık işlerinin takip edilmesi, ambar ve demirbaş kayıtlarının tutulması, idari konulardaki işlerinin yürütülmesi ve bu konularda her türlü yazışmanın zamanında, usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

f)    Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek.

g)   Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek.

ğ) Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

h)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

ı) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

i)    Ambar ve demirbaş işlemlerini takip etmek, ilgili birimlere bilgi vermek.

j)    Şube Müdürlüğünün bütçesini diğer şeflikler ile koordineli çalışarak oluşturmak.

k)   Şube Müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

l)    Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

m) Şube Müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak.

n)   Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

  • o)   Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmaktır.