• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıProtokol Şube Müdürlüğü

Serpil ÜZMEZ

Protokol Şube Müdürü


Özgeçmişi

Protokol Şube Müdürlüğü

MADDE 36 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Protokol Şube Müdürlüğü; bir şube müdürü, Protokol Şefliği, Turizm Şefliği olmak üzere iki şeflik ve yeteri kadar personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

( 2 ) Protokol şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda, açılışlarda, anma, mahalli kuruluş ve kurtuluş günleri vb. günlere ilişkin protokol düzenini almak.

b)   Milli ve dini bayramlarda, açılışlarda, anma, mahalli kuruluş ve kurtuluş günleri vb. günlere ilişkin her türlü toplantıya katılmak ve takip etmek ilgili Belediyemiz Daire Başkanlıkları ile dış kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c)   Belediye başkanının günlük programını takip etmek, programlar öncesi gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yürütmek.

ç) Büyükşehir belediyesine ait organizasyonlarda davet edilen protokole organizasyon hakkında bilgi vermek.

d) Protokolü karşılamak ve ağırlamak.

a)   Şehrimize ve belediyemize gelen misafirleri ağırlamak, programlarını ve rezervasyonlarını yapmak, ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak şehrimizin tanıtımını yapmak ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak.

b)   Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personeller arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personellerin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili daire başkanına teklifte bulunmak.

c)   Daire başkanlığınca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ğ) Şube Müdürlüğünün bütçesini oluşturmak.

d)   Şube Müdürlüğüne gelen genelge, iş emirleri ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak.

ı) Şube Müdürlüğünün bütün hizmet ve işlemlerinin kanun yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yürütmek.

e)   Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtılıp benimsenmesini sağlamak.

f)    Kent tarihinin ve kültürünün tanıtılması amacıyla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde turizm çalışmaları yapmak.

g)   Kentimizdeki tarihi turistik ve kültürel değerleri ortaya çıkarılmasını sağlamak amacı ile çalışma yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak. 

Protokol Şefliği

MADDE 37 – ( 1 ) Protokol şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan protokol şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   İl protokol listesini güncel olarak tutmak, takip etmek.

b)   Büyükşehir Belediyesine ait organizasyonlarda protokol katılımcılarını davetiye,  sms,  e-posta, telefon ve faks yoluyla davet etmek.

c) Başkanlık makamını ziyaret eden konuklara, ulusal temsillerde ziyaret edilen makam ve kişilere hediye edilmek üzere her seviyede hediye hazır bulundurmak.

ç) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, vb. özlük işlerini takip etmek. 

d) Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

h)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

i)    Şube Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Turizm Şefliği

MADDE 38 – ( 1 ) Protokol şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan turizm şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır.

a)   Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtılıp benimsenmesini sağlamak.

b)   İl ve bağlı ilçelerde tarihi ve turistik yerleri tanıtım amacı ile tanıtım ofisleri açmak, işletmek veya işlettirmek.

c)   Tarihi, kültürel ve sanatsal değeri bulunan varlıkların sergilenmesini sağlamak.

ç) Kentimizdeki tarihi turistik ve kültürel değerleri ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

d)   Ankara’da turizm faaliyetlerini geliştirmek şehimizi tanıtmak amacı ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve protokoller yapmak.

e)   Tarihi, turistik ve kültürel değerlerimiz ile Belediyemiz faaliyetlerine olan bilinci arttırmak ve tanıtmak amacıyla şehir içi geziler ve turlar düzenlemek.

f)    Kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenecek turlar için gereken gezi ekibi, ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçları karşılamak.

g)   Kentin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek, yeni mekânlar kazandırmak ve bu amaçla ilgili kamu veya özel kişi ve kuruluşlarla mevzuat çerçevesinde yapılan çalışmaları takip etmek.

ğ) Kentimizin kültür, sanat ve turizm faaliyetleri ile ilgili hazırlanan turizm arşivini muhafaza etmek ve turizm amaçlı yayınları arşiv oluşturarak saklamak.

h)   Yerli ve yabancı turistlerin kentimize çekilmesi amacıyla düzenlenecek olan konserler ve festivallere katılım sağlamak.

ı) Turizm ve tanıtım amaçlı çeşitli dillerde yayınlar hazırlatarak; yayımlamak ve yayımlatmak.

i)    Tanıtım faaliyetlerinde bulunacak olan personele dil kursları düzenlemek veya mevcut kurslarda eğitim vermek, ayrıca şehir içi, şehir dışı, yurt dışı eğitim gezileri düzenlemek.

j)    Kentimizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla seminer, sempozyum, kongre, konferans, konser, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak.

k)   Kentlimizin bilincinin artırılması için müze kurulmasını sağlamak ve müzelerle ilgili çalışmaları takip etmek.

l)    Şefliğin işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

m) Şube Müdürlüğünün diğer şeflikleri ile koordineli bir şekilde çalışarak bütçesini oluşturmak.

n)   Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmeliği güncelleştirmek için diğer şefliklerle koordineli olarak çalışma yapmak.

o) Şube Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İlgili Sayfalar